облПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый нами «Словарь-справочник лингвистических терминов»  является переводным, двухъязычным. В него включены лингвистические термины русского и румынского языков. Словарь состоит из двух частей, каждая из которых фактически представляет собой самостоятельный словарь со своим языком-источником, к терминам которого приведены соответствующие эквиваленты.

Такая структура словаря предопределена принадлежностью названных языков к разным типологическим группам (флективной, аналитико-синтетической). И хотя основной пласт терминологической лексики имеет параллели в рассматриваемых языках, каждый из них обладает своим терминологическим фондом, отражающим особенности системы языка.

Терминологические системы русского и румынского языков разработаны и достаточно подробно описаны в соответствующих словарях каждого языка. Но до сих пор не было переводного словаря, в то время как необходимость в нем не вызывает сомнений. Изучение румынского языка в образовательных учреждениях с русским языком обучения и наоборот русского в учебных заведениях с румынским языком обучения нуждается в терминологическом подкреплении. Описание системы языка посредством терминологического метаязыка позволит обучающимся четче увидеть системы соответствующих языков, провести параллели в понимании лингвистических понятий в родном языке и языке изучения и помогут их системному усвоению.

Источником материала Словаря-справочника послужили словари лингвистических терминов русского и румынского языков, а также учебные пособия по соответствующим разделам языкознания русского и румынского языков.

Словарь построен по принципу тематических словарей. Кроме того он  может рассматриваться как некое краткое пособие, в котором посредством терминов представлена система указанных языков, начиная с фонетики и заканчивая стилистикой и культурой речи. Такой подход позволяет создать «совокупный образ» языка, показать его систему в целом.

Двухъязычный словарь-справочник лингвистических терминов предназначен для учителей, школьников, студентов филологических специальностей, а также может представлять интерес и для филологов, занимающихся сопоставительным языкознанием.

Мы выражаем благодарность коллегам и всем, кто принимал участие в обсуждении Словаря-справочника, за полезные советы и замечания. Будем благодарны также всем, кто откликнется на издание словаря, внесет предложения и тем самым поможет его совершенствованию.

 

Составители

 

 

 

INTRODUCERE

 

„Dicţionarul-îndreptar de termeni lingvistici” propus de autori este un suport lexicografic bilingv ce include termeni lingvistici din limbile română şi rusă. Este structurat în două părţi, fiecare din ele constituind, de fapt, un dicţionar separat cu propriile limbă-sursă şi limbă-ţintă.

Structura propusă este condiţionată de apartenenţa limbilor vizate la diferite familii de limbi, precum şi la diverse grupuri tipologice (flexionare, analitico-sintetice). Chiar dacă fondul principal al terminologiei lingvistice îşi găseşte corespondente în toate limbile, totuşi fiecare limbă dispune şi de un inventar propriu de termeni ce reflectă particularităţile sistemului său.

Sistemele terminologice ale limbilor rusă şi română sunt bine elaborate şi descrise în dicţionarele şi lucrările respective, însă până în prezent nu există un dicţionar în care termenii lingvistici să fie traduşi dintr-o limbă în alta. Or, necesitatea unui asemenea dicţionar este indiscutabilă. Studierea limbii române în instituţiile de învăţământ cu predare în limba rusă, precum şi studierea limbii ruse în instituţiile cu predare în limba română revendică suportul unei terminologii lingvistice adecvate. Descrierea sistemului limbii cu ajutorul metalimbajului terminologic va permite elevilor să înţeleagă mai clar particularităţile şi specificul fiecărei limbi în parte, să facă conexiunile necesare în asimilarea conceptelor lingvistice atât în limba maternă, cât şi în limba în care traduce.

Termenii lingvistici incluşi în compartimentele respective ale dicţionarului vor contribui la asimilarea sistematică a limbilor română şi rusă – ca limbă maternă şi ca limbă de instruire.

Drept sursă pentru prezentul Dicţionar ne-au servit materialele din dicţionarele de termeni lingvistici din limba rusă şi din cea română, precum şi diverse manuale şi lucrări de lingvistică corespunzătoare compartimentelor din prezentul Dicţionar.

Lucrarea este elaborată după principiul dicţionarelor ideografice (tematice) şi poate fi utilizat şi ca un ghid în care, prin intermediul termenilor lingvistici, este prezentat integral sistemul acestor limbi la toate nivelurile lor.

Dicţionarul bilingv de termeni lingvistici este destinat profesorilor, elevilor, studenţilor de la specialităţile filologice, precum şi filologilor care sunt preocupaţi de lingvistica comparată.

Ne exprimăm recunoştinţa faţă de colegi, profesori şi faţă de toţi acei care au participat la discutarea materialelor incluse în dicţionar pentru sugestiile şi comentariile lor utile.

Alcătuitori